Een klacht indienen?

Overweeg je een klacht in te dienen en werk of studeer je bij een van de aangesloten kunsthogescholen? Neem dan eerst contact op met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit van jouw hogeschool. Bekijk hier de procedure voor het Voortraject behandeling van klacht door CWI-KUO.

Op grond van de gedragscode (NGWI paragraaf 5.4) heeft de CWI-KUO de volgende uitgangspunten opgesteld voor de behandeling van klachten: 

  • Een klacht kan alleen worden ingediend over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit (zie voor uitleg hierover de gedragscode). 
  • In de klacht of het verzoek moet voldoende zijn onderbouwd waarom klager of verzoeker de wetenschappelijke integriteit geschonden acht.
  • Over methodologische discussies en regulier wetenschappelijk debat kan geen klacht worden ingediend.
  • Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dit wel te doen.

De commissie beoordeelt binnen drie weken na ontvangst van de klacht of zij een klacht in behandeling kan nemen aan de hand van de volgende vereisten: 

  • de klacht is voorzien van dagtekening en vermeldt de naam, functie en contactgegevens van klager, 
  • op beklaagde is artikel 1.3 van de NGWI toepassing,
  • de klacht bevat een duidelijke omschrijving van de veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit,
  • op de klacht betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen zijn bijgevoegd.